Täpsed sammud, kuidas käituda varakahju puhul

  • Updated

Rendini eksperdid soovitavad külastada üürikodu umbes üks kuu (või hiljemalt üks nädal) enne lepingu lõppemist, et vaadata üürnikuga koos eluruumid üle ja vajadusel pöörata tähelepanu leitud puudustele. Sellisel juhul jääb üürnikule aega puuduste kõrvaldamiseks. Kui elupinna tagastamisel üürileandja avastab veel likvideerimata puuduseid, mille eest seaduse kohaselt vastutab üürnik, siis palume üürileandjale tegutseda järgnevalt:

  1. Tagastamise hetkel tuleb üürikodu üle vaadata ja vormistada üleandmise-vastuvõtmise akt (ÜVA) Rendini äpis. Juhul, kui mingil põhjusel akti vormistada ei saa, siis palume saata e-mail nii üürnikule kui ka Rendini klienditoele, kus on olemas pärast ülevaatamist kirjutatud lühikirjeldus/kokkuvõte ja asjakohased fotod elupinna olukorrast.
  2. Puuduste olemasolu korral on üürileandja roll hinnata kahju suurus, kusjuures arvesse tuleb võtta ka loomuliku kulumise aspekti. Vajadusel tuleb kaasata valdkonna eksperti, kes aitab määrata kindlaks kahjunõude summa. Kui kahju väärtus ei ole tuvastatav, teeb üürileandja hinnapäringud remonditööde tegemiseks või otsib ise sarnaseid esemeid/vajalikke ehitusmaterjale mõistliku hinnataseme piires.
  3. Pärast lõpliku kahjusumma selgumist tuleb üürileandjal esitada nõue otse üürnikule ja määrata täiendav tähtaeg nõude tasumiseks (vähemalt 14 päeva).
  4. Kui vaatamata täiendavale tähtajale üürnik ei tasu võlgnevust, siis algatab Rendin kindlustusjuhtumi: üürileandjale hüvitatakse võlgnevuse ja üürniku vastu avatakse regressmenetlus. Kahju hüvitamine toimub üürileandja poolt edastatud tõendite alusel. Tõendite aluseks loetakse: eluruumi üleandmisel ja tagastamisel tehtud pildid, remonditööde hinnapakkumised, arved ja muud dokumendid.

NB 1: Juhul, kui üürileandja avastab üüripinnal pärast lepingu lõppemist ja ÜVA vormistamist puuduse, mis on tekitatud üürniku süül ja mida tavapärase ülevaatusega ei olnud võimalik avastada ning mille eest ta soovib küsida kahju hüvitamist, siis peab üürileandja sellest üürnikule esimesel võimalusel teatama. Teatamata jätmisel kaotab üürileandja puudusest tulenevad õigused.

NB 2: Kui üüripinnale on tekitatud kahju, millel on õnnetusjuhtumi tunnused, siis esmajoones peaks pöörduma oma kodukindlustuse pakkuja poole.