Tähtajatu üürilepingu lõpetamine

  • Updated

Tähtajatu üürilepingu lõpetamise peab algatama (algatajaks võib olla nii üürnik kui ka üürileandja) ja vormistama Rendini rakenduse kaudu. Kasutajate jaoks on see kiire ja mugav protsess. Samm-sammulise juhendi lepingu lõpetamiseks leiab meie blogist.

  • Lepingu saab korraliselt ehk ühe osapoole soovil üles öelda kolmekuulise etteteatamisega. Teavitus peab olema kirjalik ja saaja peab kinnitama selle kätte saamist.
  • Mõlema osapoole nõusoleku puhul on võimalik leping lõpetada ka varem. Kokkulepe tuleb vormistada kirjalikult.
  • Erakorraline ülesütlemine on lubatud Võlaõigusseaduse järgi (§ 314-319) juhul, kui lõpetamise põhjus on piisavalt mõjuv ja lepingu jätkamine pole enam mõlema osapoole huvides.

Kui lepingu lõppemise suhtes on jõutud kokkuleppele, siis üürileandjal ja üürnikul tuleb kohtuda üüripinnal kokkulepitud ajal, et üheskoos üle vaadata selle seisukord. Üleandmise-vastuvõtmise akt (ÜVA) võimaldab kinnitada, et elupinna seisukord on võrdväärne sellega, mis see oli sissekolimise hetkel. ÜVA koostamise funktsioon on Rendini rakenduses olemas.

Kui kummalgi poolel on seisukorra või teise osapoole suhtes pretensioone, siis tuleks esimesel võimalusel ühendust võtta Rendiniga ning kirjeldada probleemide olemust. Akti märgitavad erinevused puudutavad vaid üürikodu ja selle juurde kuuluvat vara.